Služby

Ořezy stromů

Technika řezu je záležitostí správného vedení řezu. Technologie rozhoduje o umístění řezu do koruny konkrétního stromu (o účelu celého řezu). V zásdadě se dá říci, že rozlišujeme níže uvedené typy řezů, které jsou rozděleny z hlediska jejich účelu.

Dále je záležitostí volby technologie - návrh prostředků, s jejichž pomocí bude řez proveden. V tomto případě máme pouze tři možnosti:

  • Řez ze země, případně s použitím žebříku
  • Řez s použitím hydraulické plošiny
  • Řez s použitím lezecké techniky

Volba jedné z uvedených alternativ je věcí kvalifikovaného posouzení stromu a jeho okolí, se znalostni předností a nedostatků jednotlivých postupů.

Výchovný řez

Zaměřením tohoto řezu je:

  • upravit velikost a tvar koruny podle požadavků stanoviště
  • upravit podchodnou případně podjezdovou výšku pod nejspodnějšími větvemi
  • připravit podmínky pro rozvoj koruny typické pro daný taxon

odstraňují se kromě větví poškozených, případně suchých i větve nevyhovující z hlediska tvaru koruny a budoucí provozní bezpečnosti stromu.

Redukční řez

Jedná se o technologický postup zaměřený na globální nebo jednostrannou redukci koruny. Tento případ se týká většinou stromů ponechaných delší dobu bez běžné údržby, stromů rostoucích v blízkosti domů nebo jiných přakážek, nebo stromů pod elektrickým vedením. Velice důležité je při tomto řezu pokud možno zachovat přirozený habitus stromu bez trvalé deformace.

Redukční řez je většinou jednorázový zásah. vyjímkou jsou rozsáhlejší redukce, které je třeba realizovat postupně - v několika etapách a také stromy omezené výškově, které je třeba redukovat v pravidelných intervalech.

Bezpečnostní řez

Jadná se o minimální variantu zdravotního řezu, zaměřenou na splnění požadavků provozní bezpečnosti stromů. Odstraňují se pouze větve suché a odumírající. Tato technologie se používá např. při odumírajících stromech, u jehličnatých stromů (řežou se pouze suché větve), netvárných stromů - tedy všude tam, kde není efektivní investovat do poměrně nákladného zdravotního řezu a postačí odstranit nebezpečné větve.

Speciální řezy

Jedná se o celou skupinu technologických postupů. V našem příadě se jedná o řez Hlavový a Stabilizační.

Hlavový řez

V mládí, nebo v minulosti došlo k odstranění primární struktury koruny těsně nad kosterními větvemi.

Po odstranění primární koruny se pracuje pouze se sekundárnímy výhony. Tyto výhony se odstraňují buď každoročně, nebo ve 3 letém intervalu. Výhony se odstraňují v zimním období - předjaří.

Stabilizační řez

Tento řez se používá tam, kde není možné provést statické zajištění koruny, nebo podpoření stability stromu při statickém zajištění koruny. Stabilizační řez je navrhován na základě vizuálního hodnocení stability stromů. Rozdíl kontur při stabilizačním řezu činí 2m, to znamená, že lze korunu v návaznosti na hodnocení stability stromů zkrátit až o 8m. V našem případě je doporučováno pouze 2m. Vznikají rány do průměru 5 - 10cm (podle daného taxonua jeho schopnosti kompartmentalizace), které je strom schopen zahojit a nedojde k narušení habitusu stromu. Zachování habitusu stromu je podmínkou při stabilizačním řezu - musí realizovat odborná firma!!!

Doba řezu

Nejlepším časem pro realizaci řezu stromů je první poloviny vegetačního období, to je od dubna do srpna. Stromy v této době vyvíjí největší aktivitu a může proto nejlépe reagovat na vzniklá poranění.
Vyjímku tvoří tzv. krvácející stromy, neboli stromy se silným jarním mizotokem - Betula, Acer, Carpinus, Corilus. Ty je třeba řezat až po úplném vytvoření listového aparátu.

těžba dřeva
těžba dřeva
těžba dřeva
těžba dřeva
těžba dřeva
těžba dřeva